Изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие 2030 в условията на криза

Петя Данкова
Катедра „Индустриален бизнес и логистика“, Икономически университет – Варна, България. E-mail: dankova@ue-varna.bg
Abstract
През последните три години човечеството е изправено пред кризи, които дават своето отражение върху редица аспекти на социалната и икономическа реалност. Цел на настоящата статия е да се разгледат целите на ООН за устойчиво развитие 2030 (SDGs 2030) и предизвикателствата пред тяхното изпълнение в условията на днешните глобални кризи – световната пандемия от COVID-19 и разразилият се в началото на 2022 г. военен конфликт в Украйна. Представени са ключови факти за всяка една от целите за устойчиво развитие, които сочат, че реализирането им все повече остава под въпрос и изглежда все по-невъзможно. Заключението е, че човечеството е изправено пред икономически, социални и екологични предизвикателства, справянето с които изисква добра воля и единомислие от страна на всички световни лидери.
Keywords: устойчиво развитие, цели на ООН за устойчиво развитие, COVID-19
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg