Нагласи на поколението Z за работа в компании от индустрията на бърза мода в България (INDITEX, H&M GROUP, LC WAIKIKI)

Даниел Василев
Катедра „Управление и администрация“, Икономически университет – Варна, България. E-mail: daniel_vasilev@ue-varna.bg
Abstract
Представителите на поколение Z навлизат поетапно в пазара на труда. Една от предпочитаните сфери за кариерен старт, която може да се съчетава с обучението и личния живот, е тази на бързата мода. Целта на настоящото изследване е да се проучат очакванията и нагласите на поколение Z за работа в компаниите от индустрията на бързата мода в България с най-големи приходи по продажби (Inditex, H&M Group и LC Waikiki). Изследвани са три фокус групи, съставени от представители на поколение Z, заети в сферата на бързата мода в България, заемащи ръководни и неръководни позиции. Резултатите показват, че те предпочитат да работят в среда, в която има ясна комуникация, ясно дефинирани работни стандарти, добър баланс работа – личен живот, възможности за кариерно развитие и участие във вземането на решенията.
Keywords: поколение Z, нагласи за труда, сфера на бързата мода
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg