Цел

Списанието следва политика на отворен достъп и се стреми да се превърне в международен научен форум за представяне на различни научни теории, изследвания и идеи в областа на икономиката и икономическата политика. То поощрява плурализма в научните изследвания  и е открито за дискусии. Списанието приветства както разработките на млади учени, така и на известни и утвърдени изследователи.

Списанието излиза 4 пъти годишно - през месеците март, юни, септември и декември.

Обхват

Списанието приема и рецензира за публикуване оригинални ръкописи от всички области на икономиката и икономическата политика. Приемат се както теоретични, така и емпирични изследвания. Окуражават се емпирични изследвания за нововъзникващите пазари, за страните от Централна и Източна Европа и за проблемите на функционирането на икономиката на Европейския съюз.

Подходящи за публикуване са ръкописи в областите (без да се ограничава само до тях):

  • Бизнес, управление и счетоводство, включващо: счетоводство, бизнес, управление, маркетинг, международен бизнес, индустриални отношения, управление на информационните системи, организационно поведение и управление на човешките ресурси, стратегии и управление, търговия, туризъм, стокознание и др.;
  • Икономикс, иконометрия и финанси;
  • Информатика.

Видове ръкописи

Редколегията кани за публикуване всички автори, които биха допринесли за постигане на целите и обхвата на списанието. Публикуват се разработки в следните рубрики:

♦          Концептуални статии

♦          Изследователски статии 

♦          Обзорни статии

♦          Микро статии

♦          Литературни прегледи

♦          Рецензии на книги

♦          Резюмета на дисертации

Архив

Всички издания на списанието, от 1957 година, са достъпни за ползване в архива на университетската библиотека.

Онлайн достъп до съдържанието на списанието има от 2010 година през сайта на списанието и електронния каталог на библиотеката.

Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg