Проф. д-р ик. н. Йосиф Илиев
ЛИДЕРСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР – СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Проф. д-р ик. н. Димитър Стефанов Радилов
„СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИЯ И ДЕЙНОСТ” – МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Prof. Dr Ec. Sc. Sergey Nikolaevich Maksimov, Prof. Dr Ec. Sc. Irina Anatolyevna Bachurinskaya
REAL ESTATE MARKETS OF RUSSIA AND ST. PETERSBURG IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: CHALLENGES AND PROSPECTS
Доц. д-р Виолета Димитрова
ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЪРГОВИЯ В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА – ТРАДИЦИЯ И НАСТОЯЩЕ
Доц. д-р Христина Благойчева
СОЦИАЛНООТГОВОРНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Гл. ас. д-р Танка Милкова
ОПТИМИЗИРАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛЕН ПОТОК В ЛОГИСТИЧНА СИСТЕМА
Гл. ас. д-р Радко Радев
ПОДХОДИ НА ИНТЕРПРЕТИРАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА
Ас. Велина Йорднова
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg