Доц. д-р Десислава Серафимова
Екологични аспекти на социално отговорните бизнес практики и ролята им за повишаване на конкурентоспособността
Доц. д-р Христина Благойчева
„Работещите бедни” като хибридна монетарна категория – дискусия и проявление
Проф. д-р Лина Анастасова
Франчайзингът в хотелиерството в България – състояние и перспективи
Доц. д-р Румен Калчев
Възможности за прилагане на мотивационни механизми в българските строителни предприятия
Гл. ас. д-р Светлана Герчева
Екоданъците и принципът „замърсителят плаща“ в ЕС
Olga Iermakova
The concept of the formation of cross-border service iron and steel cluster with a specialization on the Bulgarian and Romanian shipyard
Ас. Свилена Михайлова
Теоретични аспекти на връзката между преките чуждестранни инвестиции и доходното неравенство
Ас. Константин Велчев
Криза в предприятието: фази, фактори и подходи за изследване
Ас. Милена Иванова
Състояние на внедряването на иновациите в строителните предприятия в Република България
Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова
85 години „Годишник на Икономически университет – Варна”
Доц. д-р Светлозар Стефанов
Качество и полезност на счетоводната информация (отзив от една научна конференция)
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg