Проф. д-р ик. н. Гено Генов
Счетоводната наука в Икономическия университет – Варна: имена и традиции
Проф. д-р ик.н. Тодор Ненов
Индустриалната политика и индустриалното производство в научните изследвания на Икономическия университет – Варна
Доц. канд. геогр. наук Марина Балджи
Современное видение природопользования как социально-экономического явления
Доц. д-р Константин Калинков
Мегаполисите – проблеми и тенденции на развитие
Доц. д-р Петко Монев
Местното самоуправление в учебната и изследователска дейност на Икономически университет – Варна
Доц. д-р Владимир Владимиров
Фискалната политика в условията на икономическата криза
Гл. ас. д-р Христина Благойчева
Влияние на миграцията за финансовата устойчивост на социалноосигурителната система в дългосрочен хоризонт
Гл. ас. д-р Теодора Димитрова
Анализ на кредитния портфейл на домакинствата в условията на финансова криза
Гл. ас. д-р Галина Николаева
Правна същност на договорите за финансови обезпечения
Руслана Ковачева
Публикации на преподавателите от ИУ – Варна през 2008 - 2009 г
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg