Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова
Основни фактори и проблеми при развитието на търговията в България
Доц. д-р Пламен Илиев
Международните стандарти за оценяване и тяхната приложимост в България
Доц. д-р Таня Дъбева
Варианти за класификация на заведенията за хранене
Гл. ас. д-р Ваня Живкова
Биогоривата – алтернатива на традиционните горива в транспорта
Гл. ас. д-р Тодор Райчев
Оценка на жилищния фонд и неговото саниране
Гл. ас. д-р Снежана Сълова
Софтуер с отворен код за създаване на електронни магазини
Ас. Борислава Черкезова
Концептуални насоки за усъвършенстване оферирането на организационните клиенти
Ас. Калин Илиев
Заетостта в България и ролята на Европейския социален фонд
Ас. Анелия Галинова
Счетоводството – от древността до наши дни
Доц. д-р Емил Папазов, гл. ас. д-р Людмила Михайлова
Продуктовата диверсификация в МСП като антикризисна реацкия
Гл. ас. д-р Юлиан Василев
Уеб-базирана система за управление на документи в помощ на учебния процес
Доц. д-р Найден Апослтолов, гл. ас. д-р Вилиян Кръстев
За научното изучаване на географията на туризма
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg