Проф. д-р ик. н. Николай Неновски
Монетарната криза през 30-те години на миналия век и реакциите на българските икономисти
Доц. д-р Христо Мавров
Глобалната финансова криза и пазарът на жилища в България
Доц. д-р Силвия Парушева
Концепцията „Архитектура, ориентирана към услугите”– приложимост в банковите информационни системи
Доц. д-р Венелин Георгиев
Приложение на концепцията за справедливата стойност в счетоводството
Ас. Иван Куюмджиев
Проблеми на одита на информационните системи
Гл. ас. д-р Стоян Киров
Алтернативно облагане на застрахователния бизнес
Доц. д-р Стоян Маринов
Маркетинг на Балканите като дестинация за културно-познавателен туризъм
Гл. ас. д-р Андрияна Андреева
Безработицата в България – статистически профил и законодателни решения
Гл. ас. д-р Галина Йолова
За някои обезпечения при риска безработица
Д-р Олга Ермакова
Функциониращи перспективи в мрежата от морски трансгранични клъстери в Черноморския регион
Доц. д-р Тодор Тодоров
Възможности на огледалните сравнения за редуциране на контрабандата във външнотърговската дейност
Ас. Мирена Трифонова
Премията за акциите на АДСИЦ в България
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg