Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов
130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС: ЩРИХИ КЪМ ЕДИН ПОРТРЕТ
Гл. ас. д-р Валентина Макни
ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ И МРЕЖОВ МАРКЕТИНГ: ДИНАМИКА, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ В ГЛОБАЛЕН АСПЕКТ
Ас. д-р Бистра Николова
ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДАНЪЧНАТА ПРАКТИКА
Ас. д-р Свилен Иванов
МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРИ МАЛКИТЕ ФИРМИ
Ас. Павлина Иванова
ФОРМИ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ
Докторант Диана Шопова
РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (ДМА) НА КООПЕРАТИВНАТА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
Докторант Иван Илков
ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ЕВРОЗОНАТА
Димитър Велчев Стойнов
КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ КАТО ОБОСОБЕНА КАТЕГОРИЯ В ТЕОРИЯТА ЗА ТУРИЗМА
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg