Ас. Величка Маринова, доц. д-р Теменуга Стойкова
Основни фактори, определящи качеството на продуктите от рециклирани хартиени материали
Гл. ас. д-р Миглена Душкова
Проблеми на икономическата ефективност на сектор търговия в България
Гл. ас. д-р Велина Йорданова
Оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие
Гл. ас. Веселина Максимова
Условия за устойчивост на конкурентното предимство на организацията
Ас. д-р Красимира Янчева
Аспекти на усъвършенстване на фестивалния туризъм в България
Докт. Елена Клатева
Нагласи и оценка на хотелиерските мениджъри за развитието на таймшеър по българското южно черноморие
Докт. Красимира Найденова
Приложими показатели за измерване на ликвидността на българския фондов пазар
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg