Gulzar Tahirova, Ramiz Rahmanov, Asif Qasimov
Income Inequality Around The World
Евгени Филипов
Особености на иновационната активност в българската икономика
Драган Георгиев
Приложение на единната система от счетоводни сметки за хотелиерската индустрия (USALI) за целите на финансовото и управленското счетоводство
Стелина Спасова
Системи за сертифициране на хотелиерската суперструктура
Ирена Славова, Йовка Банкова
Национална клъстерна политика в България: същност и основни характеристики
Руслана Иванова Димитрова
Разбиране и прилагане на компетентностния подход в обучението по финансов контрол
Дарина Неделчева Димитрова
Правен режим на висшите училища в България от Освобождението до днес
Владимир Жечев
Имиджови ефекти от екстензията на бранда при нишови автомобили
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg