Снежина Кадиева
Някои аспекти на репутационния мениджмънт в хотелиерския бизнес
Диана Димитрова
Договорът за обществена поръчка - новаторство и сравнителни аспекти
Севдалина Христова, Иван Желев
Възможности за намаляване на риска в европроекти за повишаване на енергийната ефективност на сгради
Виолета Кирилова Владова-Иванова
Непреодолимата сила в търговското право – понятие и квалифициращи признаци
Радка Валериева Начева
Модел на уеб базирана система за оценяване на ползваемостта на мобилни приложения
Иван Веселинов Апостолов
Отчитане на инвентаризацията, бракуването и ликвидацията на дълготрайните материални активи в бюджетните организации
Дана Стефанова
Влияние на минерални вещества и млечнокисели закваски върху сензорния профил на пшеничния хляб
Ралица Стефанова Димитрова
Основни фактори, влияещи върху водопотреблението в Черноморския район
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg