Любомир Георгиев
Релацията „банкова конкурентност - стабилност” в светлината на глобалната финансова криза
Галя Тасева-Петкова
Факторингът – финансова алтернатива за развитие на фирмите
Недялко Вълканов
Обзор на емпиричните изследвания на връзката „конкурентност – стабилност“ в банковия сектор
Светослав Велинов Борисов
Изглаждане на доходите и тяхната информативност
Красимира Найденова
Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания като алтернатива за участие на институционалните инвеститори в инфраструктурни проекти
Цанко Валентинов Иванов
Методически инструментариум за анализ и оценка на заплахи за сигурността в индустриалните предприятия
Радослав Светлинов Радев
Влияние на полизахаридни покрития върху качеството и промените при съхранение на пресни плодове и зеленчуци
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg