Андрияна Андреева
Тематичен брой на списание „Известия“, посветен на актуални правни проблеми в различни сфери на законодателството и практиката на юриспруденцията – търговско, трудово, международно, административно право
Надежда Йонкова
За равенството
Живко Драганов
Правото на дипломатическа и консулска закрила на гражданите на ЕС
Ана Джумалиева
Сравнителен анализ на правна същност на привилегиите върху кораба
Ирена Илиева
Тенденции в правната уредба на законната трудова миграция на граждани от трети страни в България
Андрей Александров
Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Андрияна Андреева, Галина Йолова
Предизвикатeлства и тенденции пред социалната защита в условията на дигиталното общество
Маргарита Бъчварова
Процесът на конвергенция на правните системи в съвременното търговско право
Христина Балабанова
Приватизационният договор в действащото ни законодателство
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg