Величка Маринова
Качество на хартията за рециклиране в условията на COVID-19
Влади Куршумов, Радослав Радев
Потребление, производство и безопасност на храни и напитки в България в условията на COVID пандемия
Дамян Киречев
Агроекологичният подход за осигуряване на устойчивост на хранителната система
Мариета Стефанова
Влияние на КОВИД 19 върху безопасността на храните и работната среда в логистиката
Радостина Петрова
Качество, ефективност и възможности за достъп до социални услуги за деца в условията на COVID-19 пандемия чрез въвеждане на нов подход
Събка Пашова, Свилен Пашов
Развитие на производството на заключващи системи
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg