Новият конкурентен пейзаж в сегмента "Частно банкиране и управление на богатството"

Пламен Джапаров
Катедра „Финанси“, Икономически университет – Варна. Е-mail: pl.djaparov@ue-varna.bg
Abstract
Въпреки че в бизнес сферата „управление на богатството“ винаги са съжителствали множество конкуренти, по правило големите банки са доминиращият пазарен играч. Трудно е това твърдение да бъде оборено и днес, но е факт, че в последното десетилетие е налице сериозно разместване на пластовете в индустрията, допълнителен катализатор за което се оказва пандемията от Covid-19. Тази промяна се олицетворява най-вече от ренесанса на бизнес моделите на някои от традиционните пазарни участници (частните банкови бутици и фамилните офиси) и от появата на съвършено нови конкуренти (WealthTech компаниите). Целта на автора на настоящата статия е да представи съвременния конкурентен ландшафт в сегмента „Частно банкиране и управление на богатството“, поставяйки акцент върху двигателите на неговата постепенна трансформация, както и върху силните и слаби страни на водещите пазарни участници.
Keywords: частно банкиране, управление на богатството, конкуренция, WealthTech
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg