Указания към авторите

        Ръкописи на статии се приемат на електронен адрес: sp.Izvestiya@ue-varna.bg. Приемането приключва след получаване на потвърждение по електронната поща. Препоръчва се статиите да бъдат в IMRAD формат. Получените ръкописи се проверяват със софтуер за плагиатство - StrikePlagiarism.com. Процентът уникален текст трябва да е поне 80%.

          Резюмето на статията трябва да включва поне по едно изречение относно: целта на статията, обхвата на изследването, ограниченията на изследването,  методологията (методи), подходи, основни изводи, практическа значимост и оригиналността.

Във файловете на предложените статии не трябва да са изписани името, научната степен и академичната длъжност на автора (или авторите). Информация за авторите (трите имена, степен и звание, текуща месторабота, адрес на институцията и имейл адрес) се изписва в отделен файл.

Българските автори представят ръкописите на български и/или английски език, като английският език е задължителен за списанието на английски език, което е индексирано в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and East European Online Library), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and  Social Sciences), Scientific Indexing Services, Google Scholar, Academic Resource Index и е включено в DOAJ. Чуждестранните автори представят ръкописите на английски език.

            За изпращането и публикуването на статии авторите не заплащат такси и не получават възнаграждение.

 

Процес на рецензиране

Получените в списание „Известия“ ръкописи преминават през следния процес на рецензиране:

 • Всяка получена разработка се подлага на първоначална преценка от страна на редакционната колегия. Редакторите проверяват съотвествието на ръкописа с целите и обхвата на списанието и другите обявени изисквания.
 • Ако премине през този първи етап, ръкописът се изпраща до двама независими рецензенти. Списанието прилага принципа на двустранно анонимно рецензиране (double-blind).
 • След получаване на докладите от двамата рецензенти, редакционната колегия решава дали да приеме или отхвърли ръкописа. За приемане или отхвърляне на ръкописа е необходимо съвпадение в мненията на рецензентите. При крайно противоположни мнения на рецензентите, главният редактор може да изиска ново експертно мнение от трети рецензент.
 • Ръкописът може да се приеме без забележки или с минимални корекции. Това не изисква нова намеса на рецензенти.
 • Ръкописът може да се приеме с препоръка за по-сериозни корекции. Това изисква рецензентите да потвърдят отново коректността и допустимостта на направените промени, след което главният редактор взема решение за публикуване.
 • Ръкописът може да се върне на автора за основна преработка и нова процедура по рецензиране.
 • При отхвърляне на ръкописа, той не може да се изпрати отново в списанието.

 

Структура на ръкописа

Изисквания към структурата на ръкописа:

 • Заглавие - ясно и точно формулирано, сравнително кратко.
 • Резюме - да има характер на обобщение и да включва изследователски цели, методология и резултати;
 • Ключови думи - точни и достатъчни, не повече от пет.
 • Въведение - да посочва целите на изследването и актуалността на научния проблем; да съдържа преглед на състоянието на проблема и обзор на литературата; да задава теоретичната рамка на изследването, да извежда изследователските въпроси и хипотези.
 • Методология и данни - използваните методи да са коректни, да включват и подходящи позовавания на вече публикувани подобни методи. Посочените данни да са от достоверни източници.
 • Резултати и изводи (заключения) - резултатите да са ясно представени, вярно интерпретирани и да показват подобрения в начина на използване на данните. Заключенията да са важни, валидни и подкрепени с доказателства.
 • Цитирани източници (позовавания).

 

Формални изисквания

            Предложените за разглеждане разработки трябва да отговарят на следните техническите изисквания за публикуване:

 • Ръкописи, написани под Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines.
 • Размер на таблиците и схемите не по-голям от формат А4. Номерацията  на таблиците и схемите да бъде последователна в текста на материала. Не се допуска използването на цветни схеми, диаграми и снимки. Графичните изображения трябва да бъдат редактируеми.
 • Размер на белите полета на страницата в сантиметри – (top – 2.5, bottom – 2.5, left – 2.5, right – 2.5).
 • Заглавието да е изписано с главни букви и без съкращения  (шрифт Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines , Bold – Center ).
 • В дясно, над заглавието, се вписва класификационен индекс по JEL (Journal of Economic Literature) класификация.
 • Материалите включват задължително след заглавието резюме (10-12 реда) и до 5 ключови думи. Резюмето и ключовите думи трябва да са на български и английски езици (за статиите на български език) и само на английски език, за статиите, подадени на английски.
 • Описанието на използваните източници и цитирането в текста се извършва по Harvard short reference system (виж примери за описание и цитиране) Цитираните източници за научно-изследователска статия трябва да са минимум 20. Източниците на кирилица да се преведат (да не се транслитерират) на английски език като накрая се пише например (in Bulgarian). Цитирането под черта не се препоръчва, освен при крайна необходимост. Ако се налага използването на т.н. „бележки”, те се индексират с арабски цифри и се поясняват в края на статията, преди списъка с използваната литература.
 • Материалите да са без ръкописни добавки и зачерквания, на добър български, съответно английски език, в DOC и PDF формат.

След приемането на статията тя се подлага на езикова и стилова редакция. Намесите на езиковия редактор са незначителни, защото се предполага, че статиите са на добър български и английски език. Статиите на английски език може да се върнат за бърза повторна проверка от автора. Авторите потвърждават направените стилови предложения или отбелязват с какво не се съгласни.

 

Допустим обем за ръкописите:

 • за статии – от 16 до 20 страници ;
 • за микростатии, рецензии, резюмета на дисертации - до 10 страници.

            Представените за публикуване статии трябва да са оригинални и да не са публикувани преди или да са в процес на рецензиране и подготовка за публикуване в други издателства. Редакторите имат право да извършват незначителни редакционни поправки върху ръкописа. След приемане на статията, авторите трябва да декларират съгласие и да предоставят на издателството изключителното право за публикуване. Авторите могат да използват статията или част от нея в бъдещата си работа без разрешение на издателството, но това ще изисква цитиране на оригиналната статия.

Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg