Списание "Известия" е академично научно списание на Икономически университет – Варна, което прилага принципа на двустранно анонимно рецензиране (double-blind) на получените разработки. Излиза от 1957 година, като продължава традициите на издаваните от 1928 година периодични издания на университета. Онлайн версията на списанието стартира през 2012 година. Списанието е форум за представяне на различни научни теории, изследвания и позиции, поощрява плурализма в науката и е открито за дискусии.   

През 2023 г. списанието излиза само на английкси език. От 2024 г. изданието е с ново име Business & Management Compass.      

Списанието приема ръкописи и одобрява за публикуване материали в областите: Бизнес, Управление и счетоводство; Икономикс, иконометрия и финанси; Компютърни науки; Математика; Обществени науки. Списанието излиза в четири книжки годишно, на български и английски език, в печатен и електронен вариант.

Списание „Известия“ следва кодексите за етично поведение и защита на авторските права. С акта на изпращане на свои статии, както и с акта на изразяване на желание или съгласие за публикуване, отправени до редакцията на „Известия“, носителят на авторското право или сродните му права се съгласява да преотстъпи безвъзмездно правото за използване в електронен вид на произведенията, които бъдат одобрени от редакцията.

„Известия“ е научно списание с „отворен достъп“ както за академичния състав на университета, така и за външни автори, чиито предложения съответстват на тематичната насоченост на изданието. Списание „Известия“ приема Будапещенската инициатива за свободен достъп (Budapest Open Access Initiative).

Списанието се реферира/индексира в ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and  Social Sciences) и CEEOL (Central and East European Online Library).

Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg