Указания към авторите

        Ръкописи на статии се приемат през платформата OJS (https://bi.ue-varna.bg/ojs/index.php/bmc). Препоръчва се статиите да бъдат в IMRAD формат. Получените ръкописи се проверяват със софтуер за плагиатство - StrikePlagiarism.com. Процентът уникален текст трябва да е поне 80%.

          Резюмето на статията трябва да включва поне по едно изречение относно: целта на статията, обхвата на изследването, ограниченията на изследването,  методологията (методи), подходи, основни изводи, практическа значимост и оригиналността.

Във файловете на предложените статии не трябва да са изписани името, научната степен и академичната длъжност на автора (или авторите). Информация за авторите (трите имена, степен и звание, текуща месторабота, адрес на институцията и имейл адрес) се изписва в отделен файл.

Българските автори представят ръкописите на български и/или английски език, като английският език е задължителен за списанието на английски език, което е индексирано в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and East European Online Library), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and  Social Sciences), Scientific Indexing Services, Google Scholar, Academic Resource Index и е включено в DOAJ. Чуждестранните автори представят ръкописите на английски език.

            За изпращането и публикуването на статии авторите не заплащат такси и не получават възнаграждение.

 

Процес на рецензиране

Получените в списание „Известия“ ръкописи преминават през следния процес на рецензиране:

 • Всяка получена разработка се подлага на първоначална преценка от страна на редакционната колегия. Редакторите проверяват съотвествието на ръкописа с целите и обхвата на списанието и другите обявени изисквания.
 • Ако премине през този първи етап, ръкописът се изпраща до двама независими рецензенти. Списанието прилага принципа на двустранно анонимно рецензиране (double-blind).
 • След получаване на докладите от двамата рецензенти, редакционната колегия решава дали да приеме или отхвърли ръкописа. За приемане или отхвърляне на ръкописа е необходимо съвпадение в мненията на рецензентите. При крайно противоположни мнения на рецензентите, главният редактор може да изиска ново експертно мнение от трети рецензент.
 • Ръкописът може да се приеме без забележки или с минимални корекции. Това не изисква нова намеса на рецензенти. Преди публикуване, ръкописът се проверява отново за плагиатство.
 • Ръкописът може да се приеме с препоръка за по-сериозни корекции. Това изисква рецензентите да потвърдят отново коректността и допустимостта на направените промени, след което главният редактор взема решение за публикуване.
 • Ръкописът може да се върне на автора за основна преработка и нова процедура по рецензиране.
 • При отхвърляне на ръкописа, той не може да се изпрати отново в списанието.

 

Формални изисквания

Предложените за разглеждане разработки трябва да отговарят на следните техническите изисквания за публикуване:

 • За подготовка на ръкописа да се ползва шаблон на MS Word
 • Да се използват класификационни индекси по JEL (Journal of Economic Literature) класификацията.
 • Материалите включват задължително след заглавието резюме (10-12 реда) и до 5 ключови думи. Резюмето и ключовите думи трябва да са на български и английски езици (за статиите на български език) и само на английски език, за статиите, подадени на английски.
 • Описанието на използваните източници и цитирането в текста се извършва по Harvard short reference system (виж примери за описание и цитиране) Цитираните източници за научно-изследователска статия трябва да са минимум 20. Източниците на кирилица да се преведат (да не се транслитерират) на английски език като накрая се пише например (in Bulgarian). Цитирането под черта не се препоръчва, освен при крайна необходимост. Ако се налага използването на т.н. „бележки”, те се индексират с арабски цифри и се поясняват в края на статията, преди списъка с използваната литература.
 • След таблиците и фигурите задължително се посочва източник. Ако са използвани таблици и фигури, в текста трябва да имам позоваване към тях.
 • Материалите да са на добър български, съответно английски език, в DOCХ и PDF формат.

След приемането на статията тя се подлага на езикова и стилова редакция. Намесите на езиковия редактор са незначителни, защото се предполага, че статиите са на добър български и английски език. Статиите на английски език може да се върнат за бърза повторна проверка от автора. Авторите потвърждават направените стилови предложения или отбелязват с какво не се съгласни.

 

Допустим обем за ръкописите:

 • за статии – до 20 стандартни страници (до 36 000 символа без интервалите);
 • за микростатии, рецензии, резюмета на дисертации - до 10 стандартни страници.

            Представените за публикуване статии трябва да са оригинални и да не са публикувани преди или да са в процес на рецензиране и подготовка за публикуване в други издателства. Редакторите имат право да извършват незначителни редакционни поправки върху ръкописа. След приемане на статията, авторите трябва да декларират съгласие и да предоставят на издателството изключителното право за публикуване. Авторите могат да използват статията или част от нея в бъдещата си работа без разрешение на издателството, но това ще изисква цитиране на оригиналната статия.

Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg