Проекции на пандемията от COVID-19 върху факторите на дългосрочния икономически растеж

Александър Тодоров
Катедра „Обща икономическа теория“, Икономически университет – Вар-на. E-mail: atodorov@ue-varna.bg
Abstract
С възстановяването на икономиките от COVID-19 кризата придобива значение въпросът за нейните дългосрочни ефекти. Тези ефекти се отразя-ват върху макроикономическото развитие директно през факторите на про-изводството – труд и капитал, но и индиректно чрез техническия напредък и институционалното развитие. Очаква се кризата да остави трайни следи върху инвестициите, променяйки нагласите на фирмите относно това колко, в какво и къде да инвестират. Промените в потреблението и налагането на нови технологии е вероятно да подсилят тези ефекти. Целта на настоящата статия е да синтезира основните моменти от актуалната дискусия за въз-можните ефекти от ковид кризата върху дългосрочния потенциален иконо-мически растеж. За постигането на тази цел са обобщени наличните до мо-мента изследвания и анализи на проблема, като същевременно е направен опит за изясняване на проекциите върху българската икономика. Резултати-те ясно показват, че най-големият риск, свързан с кризата, произтича от за-бавянето на инвестициите в човешки капитал, съпътствано от институцио-нална нестабилност, които съвместно възпрепятстват провеждането на оп-тимална политика за постигане дългосрочен растеж.
Keywords: пандемия, инвестиции, човешки капитал, дигитализация, институционално развитие
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg