Недялко Вълканов
Акценти от последните промени в нормативната рамка срещу прането на пари
Андрияна Йовчева Андреева, Диана Руменова Димитрова
Нарушенията на трудовото законодателство - основание за отстраняване от обществена поръчка
Виолета Кирилова Владова-Иванова
Клаузата „форсмажор“ в търговските договори
Живка Матеева
Надзорна дейност на националния орган по защита на личните данни при новите законодателни положения на приложимото законодателство
Радослав Светлинов Радев, Денка Йорданова Златева
Сензорни свойства на моркови с нанесени ядивни покрития
Цветанка Георгиева-Трифонова
Управление на взаимоотношенията с клиентите и добиване на данни – мотивация и ползи от прилагането им във висшите училища
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg