Александър Тодоров
Ролята на големите компании за регионалните макроикономически колебания на примера на област Варна и област Добрич
Пламен Павлов
Иновационни политики и механизми за стимулиране на иновациите в пет водещи африкански държави
Слави Генов
Отчитане на промените в договорите за оперативен лизинг в условията на пандемия за предприятията, изготвящи финансовите си отчети на базата на Международните счетоводни стандарти
Аглика Кънева
Анализ на тенденциите на развитие и прогноза за изменението на печалбата след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал на банките в България
Горан Ангелов
Дистанционното обучение по търговия в условията на епидемична обстановка
Велина Йорданова
Функциониране на строителното предприятие в условията на риск и неопределеност
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg