Марианна Светлозарова Александрова
Анализ на привлекателността на КК „Слънчев бряг“ като туристическа дестинация
Илияна Илиева Митева
Административно-правен режим на финансирането и контрола в сферата на уврежданията в българското законодателство
Милена Цветковска
За характера на отговорността на управителя на дружеството с ограничена отговорност
Лиляна Кайкамджозова
Сравнителен анализ на разпоредбите за дружеството с ограничена отговорност от гледна точка на защитата на кредиторите
Марияна Ширванян
Традиции и тенденции в развитието на административното правосъдие в България
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg