Публикационни етични правила

В своята редакционна политика списание „Известия“ на Икономически университет-Варна отстоява международните стандарти за публикационна етика. За нас е изключително важно, като редакционна колегия, да спазваме общоприетите принципи, норми и добри практики за етично поведение в публикационната дейност, заложени в насоките на:

Комитета по публикационна етика (COPE): http://publicationethics.org/resources/guidelines
Издателство Elsevier: Publishing Ethics Resource Kit (PERK).

Етичният кодекс се отнася до всички участници в публикационния процес: издатели, редактори, автори и рецензенти. Правилата третират въпроси на етиката като: обективност и равнопоставено третиране на всички статии и автори от редакторите, оригиналност и плагиатство, конфиденциалност, измами с цитиране и данни, възможен конфликт на интереси.

 

Задължения на редакторите

♦ Обективност и равнопоставеност
Редакционната колегия оценява представените разработки въз основа на техните научни достойнства, независимо от раса, религия, пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност и политически възгледи на авторите.

♦ Поверителност
Редакционната колегия няма право да обсъжда представените материали  с трети лица, освен с рецензентите, издателя и автора.

Решение за публикуване
Редакционната колегия взема решение за публикуване по предложение на главния редактор. Главният редактор се съобразява с мнението на рецензентите и се придържа към редакционната политика на списание „Известия“ за защита на авторските права и против всякакви форми на плагиатство и измами.

Конфликт на интереси
Рецензентите трябва да се въздържат от рецензиране и веднага да сигнализират главния редактор при възникване на потенциален конфликт на интереси на основата на лично познанство, финансова обвързаност, различни форми на взаимно сътрудничество с автора. Членовете на редколегията и рецензентите не трябва да се възползват от идеи и информация в непубликуваните ръкописи без съгласието на авторите.

Етични нарушения и жалби
Редакционната колегия ще предприеме незабавни стъпки във всички случаи на получени сигнали за неетично поведение, включващо плагиатство, некоректно цитиране, манипулиране на данни и резултати. Мерките включват контакти със засегнатите страни и институции за разкриване на истинността на етичните нарушения. Вследствие на този процес може да се стигне до оттегляне на ръкописа или, ако вече е отпечатан, до публикуване на установените етични нарушения.

В случаите на отхвърляне на ръкопис редколегията препоръчва на авторите да предложат статията в друго издателство. Авторите имат право да поискат преразглеждане, но само ако приведат убедителни доказателства пред главния редактор за допуснати неточности от страна на рецензентите. В този случай е възможно да се назначи нова експертна рецензия, която е окончателна.

 

Задължения на рецензентите

♦ Принос към редакционните решения
Прецизната работа на рецензентите е в основата на решенията на редакционната колегия за публикуване. Освен това коментарите на рецензентите могат да подобрят качеството на ръкописите. Редколегията на списание „Известия“ разчита на всички автори, чиито статии са публикувани, да допринесат с експертността си като бъдещи рецензенти.

♦ Навременност
Всеки рецензент, който не се чувства достатъчно компетентен в научната област на предложения му ръкопис или е възпрепятстван да представи рецензията в очакваните срокове, трябва незабавно да уведоми главния редактор, че се отказва от рецензиране.

♦ Поверителност
Рецензентите трябва да спазват принципа за поверителност и да не обсъждат с трети лица каквато и да е информация, свързана с предложения им ръкопис.

Стандарти за обективност
Рецензията трябва да се подготви безпристрастно и на основата на обективните дадености в ръкописа. От рецензентите се очаква да изразят своето становище компетентно, ясно и с достатъчно аргументи.

♦ Признаване на източници
Рецензентите трябва стриктно да следят за коректно цитиране и използване на данни и източници. Установяването на значителна близост между рецензирания ръкопис и публикувана вече статия изисква уведомяване на главния редактор.

♦ Обявяване на конфликт на интереси
Рецензентите трябва да се въздържат от рецензиране при възникване на конфликт на интереси на основата на професионални, лични, финансови и други обвързаности с автора. Рецензентите не трябва да се възползват от идеи и информация в непубликуваните ръкописи, без съгласието на авторите.

 

Задължения на авторите

Съобразяване със стандартите, достъп до данни и запазването им
Авторите трябва да основават своите изводи на обективни данни,  верни изчисления и научни аргументи. Позоваванията на предишни изследвания трябва да са подходящи и коректно извършени. Авторът трябва да съхранява използваните данни достатъчно дълго време и да ги предостави при поискване, за да може читателят при желание да възпроизведе изследването.

Оригиналност и плагиатство
Представените ръкописи трябва да са оригинални. Ако авторът използва части от други свои или чужди работи, те трябва да са цитирани. Плагиатството във  всичките му форми е недопустимо.

♦ Многократно или едновременно публикуване
Неетично и недопустимо поведение е предлагането на вече публикувани статии или едновременното предлагане на една статия в няколко списания.

Признаване на източници
Необходимо е коректно цитиране на всички източници, използвани за създаването на ръкописа.

Авторство на статията
Като автори трябва да се посочат само онези, които имат значителен принос за написването на статията. Всички, които имат съществен принос за статията, трябва да се идентифицират като съавтори. Съавторите трябва да са съгласни с варианта, предлаган за публикуване.

Обявяване на конфликт на интереси
Авторите трябва да обявяват конфликти на интереси, които могат да повлияят върху крайните резултати от проведеното изследване.

Фундаментални грешки в публикувани вече работи
Откриването на значителни грешки в публикувани вече работи задължава автора да сътрудничи на редакционната колегия при оттегляне на статията или публикуване на ревизиран вариант.

 

Задължения на издателя

♦ Издателят гарантира, че реклама, препечатка или други търговски дейности не въздействат върху редакционните решения.
♦ Издателят съдейства за комуникацията с други списания и/или издатели, ако това подобрява публикационната дейност.

♦ Издателят си сътрудничи с други издателства и организации при определянето на стандарти за публикационна етика.

 
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg