Указания за рецензентите

В основата на редакционната политика на списание „Известия“ е принципът на двустранно анонимно рецензиране (double-blind). От една страна така се извършва надежден подбор на ръкописи с подчертана оригиналност и високо качество, съответстващо на международните стандарти. От друга страна авторите на разработките получават полезна информация и насоки за подобряване на публикационната си дейност.

За подпомагане на процеса на рецензиране списанието е разработило типова форма за рецензия. Тя се състои от две основни части: първата част е насочена към редакционната колегия, а втората - към авторите.

Първата част включва:

Точкова система за оценка с пет нива на оценяване: отличен, добър, среден, под средното и слаб, и три нива на тежест - съответно с 5 точки, 10 точки и 20 точки.

Критерии за оценяване, обособени в четири групи:

  • Оригиналност;
  • Структура на ръкописа;
  • Теория, методология, данни;
  • Резултати и изводи (заключения).

Препоръки на рецензента.

  • Приема се. В този случай в коментара за автора се обосновава препоръката.
  • Приема се след минимални корекции. Ако ръкописът изпълнява на високо ниво критериите за оценка, но се нуждае от незначителни корекции в някои области, се попълват съответните елементи във втората част и се правят писмени препоръки към автора.
  • Приема се след сериозни корекции. Ако ръкописът като цяло отговаря на изискванията, но по някои критерии има по-съществени пропуски, той се връща на автора за преработка. В този случай рецензентът отбелязва във втората част слабите места и прави подробен и обоснован коментар към автора. Този тип ръкописи се преглеждат повторно от рецензентите. Те оценяват направените подобрения и правят нова препоръка.
  • Да се преработи и изпрати отново за рецензиране. Ако ръкописът има идея и оригиналност, но са допуснати съществени слабости в структурата, или теоретичната част, или липсва необходима аргументация на изводите, той се връща за преработка и участва наново в процеса на рецензиране. Рецензентът попълва втората част с подробен коментар, адресиран към авторите.
  • Отхвърля се. Ако ръкописът изобщо е неприемлив, то се обяснява подробно във втората част защо е така. Това може да е полезно на автора, ако реши да изпрати работата си в друго списание и ще помогне бъдещата му публикационна дейност.

Вид на статията. Определя се под каква рубрика може да се отпечата ръкописът.

Коментар за научните редактори. Тук рецензените могат да посочат открити случаи на плагиатство или конфликт на интереси или други неетични проблеми.

Втората част включва:

Списък с подробни критерии, които трябва да се маркират, за да насочат авторите към проблемните области.

Коментар към авторите. Тук рецензентите могат да посочат силните и слабите страни на разработката и да развиват своите препоръки, насочени към подобряване на ръкописа по съответните критерии. Няма ограничения за дължината на коментара, като в някои случаи може да се стигне и до 3-4 страници.

Конфиденциалност. Рецензентите трябва да съблюдават принципа за конфиденциалност и да не коментират с трета страна съдържанието на статията  и използваните в нея данни. При установяване на конфликт на интереси рецензентът трябва да уведоми главния редактор.

Краен срок. В редакционната си политика списанието се стреми не само към качествени рецензиии, но и към рецензии, представени в необходимия срок. Обикновено рецензентите разполагат със срок от 20 работни дни от получаването на ръкописа да изпратят готовата рецензия или да уведомят редакцията своевременно за възможно забавяне.

 
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg