Вносът на преки чуждестранни инвестиции като фактор на растежа на производството в икономиките на регионите в България

Калоян Колев
Катедра „Обща икономическа теория“, Икономически университет – Варна, България. E-mail: kolevk@ue-varna.bg
Abstract
Целта на статията е да се изследва ефектът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) върху растежа на регионалното производство в България. С цел приемственост, като първа стъпка е направен аналитичен преглед на предходни изследвания за различни страни и региони, като са съпоставени тяхната методика и заключения. В търсене на аналитична рамка е проследено развитието на моделите на растежа с участието на ПЧИ и ТНК в неокласическата и ендогенната теории на растежа. В последната част на статията е изведен и подложен на иконометрична оценка математически модел на регионалното производство с участието на ПЧИ. Анализът на резултатите показва, че като цяло ПЧИ имат позитивен ефект върху местното производство, но тяхната значимост е близка до тази на националниня капитал и зависи от абсорбционния капацитет на местната икономика.
Keywords: преки чуждестранни инвестиции, икономически растеж, регионална икономика
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg