Рентабилност на банките в България между световната финансова криза и Ковид-19

Александрина Панчева
Катедра „Финанси”, Икономически университет – Варна, България. E-mail: al.pancheva@ue-varna.bg
Abstract
Годините между Световната финансова и икономическа криза и Ковид-19 поставиха банките в силно турбулентна среда. Като част от гръбнака на световната икономика, но и като причина за първата криза, банките се оказват под постоянен стрес в борба за оцеляване и възстановяване, което неминуемо въздейства върху ключовите им пърформанс индикатори. Цел на настоящата статия е да открие „скритите“ детерминанти на рентабилността на банките в България между двете кризи в среда на нормативни и структурни за системата трансформации. На база проучени и систематизирани изследвания на проблематиката в регион Европа, и в контекста на динамичния и структурен анализ на рентабилността на банките у нас, е съставен и тестван модел за нейната оценка. Направени са изводи и препоръки относно тълкуването на резултатите и възможностите за разширяване на модела.
Keywords: банки, рентабилност на банките, банков пърформанс
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg