Приложение на проектите на платформата .NET при разработка на уеб приложения

Владимир Сълов
Катедра „Информатика”, Икономически университет – Варна, България. E-mail: vsulov@ue-varna.bg
Abstract
Платформата Microsoft .NET е една от най-използваните при разработката на уеб приложения и предлага голям брой видове проекти със специфични особености и изисквания. Софтуерните компании и индивидуални разработчици следва да познават особеностите им, за да са в състояние да правят подходящ избор при изграждане на нови приложения или трансформиране на съществуващи. Статията разисква видовете проекти за уеб приложения, поддържани от платформата .NET, като ги анализира и сравнява по основни техни характеристики. Представени са факторите и изискванията, които влияят при избора на подходящ тип .NET проект. Разработена е матрица на производителността на проектите. Предложена е методика за оценка и избор на подходящ тип уеб проект, вкл. с използване на математически апарат. Разработените и предложени матрица на производителността и методика за избора на проект могат да подпомогнат избора на разработчиците и да подобрят ефективността на крайния продукт. Направените изводи могат да се използват и в процеса на обучение – както на студенти, така и на специалисти от практиката.
Keywords: уеб приложения, платформа .NET, софтуерни проекти, методика за избор
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg