Динамичен модел за управление на запасите при променлив темп за потребление

Танка Милкова
Катедра „Статистика и приложна математика”, Икономически университет – Варна, България. E-mail: tankamilkova@ue-varna.bg
Abstract
В теорията на научното управление на запасите са известни множество модели, оптимизиращи разходите за управление на запасите при различни обстоятелства, свързани най-вече с характера на потребление на запасите. Едни от фундаменталните динамични модели са предназначени за случаи на равномерен темп на потребление и са познати под наименованието модели на Уилсън. Те имат редица предимства, но и редица ограничения при извеждане на постановката, което предполага, че не са подходящи за директно приложение при всяка една практическа ситуация. Независимо че в литературата са известни и редица модификации на тези модели, все още има посоки, в които те могат да се развиват с оглед на това да бъдат практически по-полезни. Целта в настоящата разработка е на база моделите на Уилсън да се конструира модел за управление на запасите при променлив темп на потребление. На следваща стъпка се предлага метод за решаване на този модел и конкретна негова апробация с цел постигане на минимални общи разходи от управлението на запасите.
Keywords: управление на запаси, модел на Уилсън
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Главен редактор и издател:
Стефан Вачков
тел: (+359) 882 165 157
vachkov@ue-varna.bg

Зам.-главен редактор и издател:
Юлиан Василев
тел: (+359) 882 164 711
vasilev@ue-varna.bg

Tехнически секретар:
Яна Донева
тел: (+359) 882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg