Доц. д-р Евгени Станимиров
Изследване на връзките между удовлетвореност, лоялност и ангажираност на персонала
Доц. д-р Стефан Дражев
Модел на взаимодействие на агенти в социални интернет групи
Доц. д-р Владимир Владимиров
Дългосрочна устойчивост на публичните финанси
Гл. ас. Мирослав Каракулаков
Относително оптимални решения в многокритериалното програмиране
Ас. Емилия Кирина
За интереса на банките към пазара на социално отговорни инвестиции
Гл. ас д-р Мария Вълканова
Изключени рискове при договора за застраховка „живот” в случай на смърт – правни аспекти
Ас. Калиопа Николова Атанасова
Особености на паричното остойностяване на ползите при прилагане на метода „Разходи-ползи” в здравеопазването
Гл. ас. Танка Милкова
Оптимизиране на управлението товаропотоци в снабдителната верига
Гл. ас. д-р Тодор Тодоров
Териториален и класово професионален дисбаланс в динамиката на заетостта в България – структурни предизвикателства
Гл. ас. д-р Божидар Чапаров
Състояние и проблеми в развитието на строителството в Република България
Гл. ас. д-р Димитър Рафаилов
Еволюция на корпоративната дивидентна политика
Гл. ас. д-р Снежана Сълова
Интернет ресурсите като източник на информация за електронната търговия
Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов
Услугите – специфичен вид икономическа дейност
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg