Проф. д-р ик. н Здравко Ковачев
Първата учебна програма на Висшето търговско училище – Варна
Доц. д-р Марин Нешков
Системна характеристика на туристическата политика
Доц. д-р Йордан Йорданов и инж. Светослав Стаменов
Рисковите фондове – необходим инструмент за развитието на българската икономика
Ас. София Илиева
За някои особености в категоризирането и отчитането на финансовите инструменти
Гл. ас. д-р Татяна Одинтсова
The forming of a cost controlling system as an element of the policy of providing balanced sustainable enterprise development
Гл. ас. д-р Петя Данкова
Човешките ресурси на организацията в контекста на концепцията за корпоративна социална отговорност
Ас. Гергана Цончева
Проблеми, свързани с достоверността на информацията във финансовите отчети и методи за разкриване на манипулативни операции
Ас. Цветомир Манолов
Оповестяването на разходите за опазване на околната среда – теоретични аспекти и практическо осъществяване в България
Гл. ас. д-р Божидар Чапаров
Състояние и насоки за развитие на лизинга на недвижима собственост в Република България
Гл. ас Дамян Киречев
Пространствено концентриране и интегриране в лозаро-винарския сектор
Ас. Радослав Радев
Изследване качеството на българско кисело мляко
Докт. Зефер Алхамлан
Методични въпроси за организацията на информационното осигуряване на бизнеса
Руслана Ковачева
Публикации на преподавателите от ИУ – Варна през 2010-2011
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg