Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова
Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe
Драган Георгиев, Илиян Христов
Изследване на състоянието и развитието на управленското счетоводство на база на публикациите в специализираните счетоводни списания
Милена Цветковска
Представителна власт на управителя на дружеството с ограничена отговорност
Катя Антонова
Устойчив подход за управление на човешките ресурси в организациите
Зоя Младенова
Катедра „Обща икономическа теория” в периода след 1990 година – трети етап в 80-годишната история на катедрата
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg