Светослав Велинов Борисов
Начисленията като способ за изглаждане и хипотезата за постоянните доходи
Андрияна Андреева
Cубективното право на трудово възнаграждение - традиции и актуални законодателни решения
Ваня Живкова, Денка Златева
Възможности за оползотворяване на странични животински продукти
Андрияна Андреева, Дарина Димитрова, Диана Димитрова
Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България
Анна Господинова
Перспективи пред развитието на икономиката на община Суворово
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg