Андрияна Андреева
Нормативни мерки за гарантиране на трудовото възнаграждение при несъстоятелност на работодателя
Траян Павлов Йосифов
Диспропорции при разпределението на разходите за научноизследователска и развойна дейност в България
Красимира Костадинова Найденова
Проблемът „административно листване“
Ивелина Димитрова Димитрова
Обезщетенията при отглеждане на малки деца – превенция срещу бедността
Владимира Пилева
Взаимовръзка между принципите на устойчиво развитие на туризма и същността на маркетинговите стратегии
Катина Костадинова Попова, Филип Маринов Маринов
Оценка на нагласите на туристите в младежка възраст за къмпингов туризъм по българското черноморие
Контакти
Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна

бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България
Главен редактор:
тел: (+359) 882 165 157
sp.Izvestiya@ue-varna.bg

Tехнически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg