Мария Станимирова Токушева
Модел за определяне на оптимална производствена програма
Красимира Найденова
Банки или пазари (поглед върху полезността им за България по време на кризата от 2008 г. и след нея)
Радина Димитрова Момчилова
Банковият персонал - фактор за клиентската миграция в дребното банкиране
Андрияна Андреева, Андрей Александров
За действителността на забраните за упражняване на конкурентна дейност паралелно и/или след прекратяване на трудовия договор
Златозар Йорданов
За някои различия в уредбата на търговския представител в Търговския закон и в правото на Европейския съюз
Венцислав Антонов Савов
Прехвърляне на дружествени дялове в капитала на ООД. Актуални нормативни промени
Жана Красимирова Лечева
Сравнително-правен анализ на неустойката и търговския залог
Тамара Ангелова Влайкова
Регламент № 1672/2018 на ЕП и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се внасят в съюза или изнасят от него и санкциите в българското законодателство при недеклариране на парични средства
Контакти
Икономически университет - Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
9002 – гр. Варна, България

Росица Заркова –
технически секретар
0882 164 848
sp.Izvestiya@ue-varna.bg